ชื่อ - นามสกุล :นายชัยณรงค์ สีเงิน
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก :นักวิชาการพัสดุ
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร 232 ม.3
Telephone :042419191
Email :sakhraihospital@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :