ชื่อ - นามสกุล :สุรางรัตน์ นนทปัญญา
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่หลัก :พยาบาลวิชาชีพ
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :sakhraihospital@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : พยาบาลวิชาชีพ