ชื่อ - นามสกุล :นางจุฑารัตน์ เพ็งพา
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ