ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพัตรา ปัญญากุล
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุรการ