ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญญารัตน์ เสวตวงษ์
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงพยาบาลสระใคร
Telephone :042419191
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
หน้าที่ในกลุ่ม : พยาบาลวิชาชีพ