ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 

  

ชื่อ : นายอลงกฏ ดอนละ
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางวัชราภรณ์ ผิวเหลือง
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา
ตำแหน่ง : Dr.Thirampa Luphomma
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง : Dentist, Senior profressional level
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางเมตรา โยธาทัย
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางณัชชา เดชชาตรี
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นายรัฐภูมิ ปทุมราษฎร์
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นายนพดล โยธาทัย
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางสาวสุคนธา โชติวัฒนปรีชากุล
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานคลีนิคให้คำปรึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางทัศนีย์ภรณ์ ตุ้มมี
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : น.ส.ประกายทิพย์ พรหมสูตร
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางทัศนีย์ภรณ์ ตุ้มมี
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานผู้ป่วยใน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางสาวนันทริกา มนตรี
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางจินัดดา น้อยตะริ
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานจ่ายกลาง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นส.บัณฑิตา ประจันตะเสน
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : นักกายภาพบำบัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางสาวพิมพ์สิลภัส โสตะวงศ์
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042-419191

ชื่อ : นางเมตรา โยธาทัย
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประกันสุขภาพ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042-419191

ชื่อ : น.ส.พีรชา ประทุมทอง
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางสาวพิสมัย บ้างตำรวจ
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางสาวสุพัตรา ปัญญากุล
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191

ชื่อ : นางสาวอมร พรมสมบัติ
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042419191
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2 : กลุ่มงานการแพทย์
3 : กลุ่มงานการพยาบาล
4 : กลุ่มงานทันตกรรม
5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
6 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
7 : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
8 : กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
9 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
10 : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
11 : งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ
13 : งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ
14 : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
15 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
16 : งานประกันสุขภาพ
17 : กลุ่มงานรังสีวิทยา(X-Ray)
18 : กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ