ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
  

  หมวดหมู่ : สาระความรู้
เรื่อง : นวัตกรรม / CQI เรื่อง Sakhrai Selfcare Application (SSA)
โดย : admin
เข้าชม : 3271
ศุกร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
A- A A+
        

ชื่อผลงานนวัตกรรม : Sakhrai Selfcare Application (SSA)
คำสำคัญ : ออกกำลังกาย, Selfcare Application, สร้างเสริมสุขภาพ
ที่มาและความสำคัญของปัญหา :
18ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายดังจะเห็นได้จากการมีชมรม,กลุ่มออกกำลังกาย ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เดิน วิ่ง แอโรบิค โยคะ ฟุตบอล เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำไปสู่สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ
18โรงพยาบาลสระใครมีการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรอยู่ทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนไทยอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ มีสัมมาอาชีพทำงานด้วยความสุข ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี พอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มภัยในตัวที่ดี ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของโรงพยาบาลสระใครคือให้บุคลากรออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งจากนโยบายที่มุ่งเน้นให้บุคลากรรวมกลุ่มกันดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 6อ. ได้แก่ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์ อโรคยา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอบายมุข โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร ได้การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แต่พบว่าไม่เป็นดังเป้าหมาย
18ดังนั้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสระใครจึงได้ จัดทำ18นวัตกรรม Sakhrai Selfcare Application (SSA) เพื่อเก็บข้อมูลพร้อมประมวลผลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเดิน 10,000 ก้าวต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ หรือวิ่งเพื่อสุขภาพ 15 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ หรือออกกำลังกายโดยวิธีอื่นๆ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ขึ้นไปเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของบุคลากรในพื้นที่เขตอำเภอสระใครและส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา เกิดเป็นภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพ และส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สาระความรู้5 อันดับล่าสุด

      การแต่งกาย 4/ม.ค./2565
      การการรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ ต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 13/ส.ค./2564
      นวัตกรรม / CQI เรื่อง Sakhrai Selfcare Application (SSA) 7/ส.ค./2563
      งานวิจัย / R2R เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาในโรงพยาบาล ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 7/ส.ค./2563
      งานวิจัย / R2R เรื่องความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการควบคุมและป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 7/ส.ค./2563